Chemetrics


Chlorine Dioxide SAM Kit

Chlorine Dioxide SAM Kit

$638.44

COD Photometer (high range)

COD Photometer (high range)

$580.47

COD Photometer (low range)

COD Photometer (low range)

$580.47

Dissolved Oxygen SAM Kit

Dissolved Oxygen SAM Kit

$638.44

Hydrogen Peroxide SAM Kit

Hydrogen Peroxide SAM Kit

$638.44

Ozone SAM Kit

Ozone SAM Kit

$638.44

Ozone SAM Kit

Ozone SAM Kit

$638.44

Peracetic Acid SAM Kit

Peracetic Acid SAM Kit

$638.44

Turbidity Standards

Turbidity Standards

$876.26